M Matcha - Epres őrület nyereményjáték szabályzat

2024.06.20 00:00
M Matcha - Epres őrület nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat

 

 

 

1. A szabályzat ismertetése

1.1. A nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az MMatcha Kft. (Székhely: 2092 Budakeszi Gábor Áron utca 79. Levelezési cím és panaszkezelés: 1111 Budapest Bartók Béla út 10-12. továbbiakban: Szervező és egyben Lebonyolító) által szervezett nyereményjátékra, amely az M Matcha Kft. által kezelt online felületen, az Instagram valamint Facebook weboldalon és alkalmazáson (továbbiakban: Játékfelület) érhető el.

1.2. A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

2. A részvétel feltételei

 

2.1. A játékban csak a 18. életévüket betöltött vásárlók vehetnek részt.

2.2. A nyereményjátékban minden olyan, 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet, aki a Szervező által megadott Játékfelületen szereplő részvételi feltételeknek megfelelően teljesíti a leírásban foglalt pontok mindegyikét.

2.3. A nyereményt csak magyarországi postacímre küldjük ki.

2.4. A nyereményért az értesítést követően 5 napig lehet jelentkezni.

2.5. Ezt a nyereményjátékot az Instagram, Facebook, Google semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható!

2.6. A játékban az alábbi személyek NEM vehetnek részt: 

  • A Szervező tulajdonosai, vezetői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói,
  • Egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek tulajdonosai, vezetői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói.

2.7. A Szervező/Lebonyolító a játékból kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott hozzájárulást a Játék időtartama alatt vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező/Lebonyolító a Játékosnak külön értesítést küld.

2.8. A Játékos kijelenti, hogy a játékra történő jelentkezés során megadott adatai a valóságnak megfelelnek.

2.9. A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

 

3. A játék leírása

 

3.1. Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményeket sorsol ki azok között a Játékosok között, akik a Szervező Instagram és Facebook elnevezésű online felületén a megadott aktuális időpontban a Nyereményjáték szabályzat oldalon található felhívásnak  megfelelően teljesíti a leírásban foglalt pontok mindegyikét. 

 

4. A játék időtartama

 

4.1 Nyeremény: A Játék során a Szabályzat feltételeinek megfelelő Játékosok között 1 db nyertest sorsolunk ki. A nyeremény készpénzre nem váltható.

4.2. Sorsolás: A Szervező/Lebonyolító 1 db nyertest, gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva sorsol.

4.3. Értesítés: A Szervező/Lebonyolító a nyerteseket a sorsolás napján, nyilvánosan és privát üzenetben is értesíti.

4.4. A nyertesnek a kihirdetéstől számított 5 napja van a nyereményéért jelentkezni. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervező/Lebonyolító terhére nem értékelhető.
4.5. A Szervező/Lebonyolító kizárja a promócióból azt a nyertest, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt/Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

5. A nyeremények kézbesítése, átvétele

 

5.1. A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel a Szervező/Lebonyolító privát üzenetben egyezteti.
5.2. Kiszállítás: Magyarország területén
5.3. Személyes átvételre előre egyeztetett módon van lehetőség.
5.4. Nyertes köteles együttműködni Szervezővel/Lebonyolítóval nyereménye átvétele, illetve igénybevétele érdekében.
5.5. A nyertes a nyereményt Szervezőnek küldött írásbeli nyilatkozatával, legkésőbb a sorsolást követő 3 napon belül visszautasíthatja.

 

6. Adózás

 

6.1. A nyereményhez tartozó esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében Szervező/Lebonyolító és a nyertes kötelesek együttműködni. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

7. Adatkezelés

7.1. A kezelt adatok köre: kiterjed a nyereményjáték során a Játékosok személyes adatai közül – kapcsolattartási adatként a Játékos nevére, illetve nyerés esetén az e-mail címére, a telefonszámára és a szállítási címére.

7.2. Az adatkezelés célja: a MMatcha elnevezésű Facebook oldalon indított nyereményjátékban való részvétel feltételeinek ellenőrzése, a sorsolás lebonyolítása, a nyertes(ek) értesítése, a nyeremények átadása.

7.3. Az adatkezelés jogalapja: az MMatcha Kft. által üzemeltetett MMatcha Instagram és Facebook oldalon történt nyereményjáték-kommenteléssel a Játékos kifejezett hozzájárulása.

7.4. Hozzáférés a személyes adatokhoz: kizárólag az Adatkezelő: MMatcha Kft. (2092 Budakeszi Gábor Áron utca 79.)

7.5. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a MMatcha Facebook oldalon rögzített személyes adatoknak önálló, a MMatcha Kft.-től független adatkezelője a Facebook Ireland Ltd. (székhely: 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304 / postacím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország) is, mely részese az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumánál tanúsított, az EU-USA közötti “Adatvédelmi pajzs” keretrendszernek. A Facebook Inc. adatkezelési tájékoztatója az alábbi linkre kattintva érhető el: www.facebook.com/privacy/explanation

7.6. A nyertes nevét a MMatcha Kft. a sorsolást követően a MMatcha Facebook oldalán hozza nyilvánosságra. A nyertes egyes azonosító adatai a 2017. évi CL. törvényben, illetve az 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott körben és esetekben a hatóság részére átadásra kerülhetnek.

7.7. Szervezési és biztonsági intézkedések az adatok védelmének érdekében a Játékosok személyes adataihoz csak az adatkezelő (MMatcha Kft. 2092 Budakeszi Gábor Áron utca 79.) munkavállalói férhetnek hozzá.

7.8. Az MMatcha Kft., mint adatkezelő a Játékosok személyes adatait védett felületen kezeli és ezeket a személyes adatokat más informatikai rendszerben nem teszi elérhetővé.

 

7.9. Az adatkezelés időtartama: az MMatcha Kft. mint adatkezelő a Játékosok személyes adatait a nyertes kisorsolását követő harmadik nap végéig, Nyertes esetében a nyeremény átvételétől számított ötödik év végéig kezeli.

 

8. A személyes adatok törlése, helyesbítése

8.1. A Játékosok az adatok kezeléséhez adott hozzájárulásukat a sorsolásig bármikor visszavonhatják – ebben az esetben azonban a személyes adatok törlése mellett a Szervező/Lebonyolító a Játékost a játékból is kizárja. Ha a Játékos a sorsolást követően, de a nyeremény átvétele előtt kéri személyes adatainak törlését, úgy a Szervező/Lebonyolító úgy tekinti, hogy a Nyertes a nyereményéről is lemondott.

8.2. Abban az esetben, ha a MMatcha Kft. a Játékossal szemben jogi igényt érvényesít, úgy hozzájárulás visszavonása után is tovább kezeli a Játékos adatait. Amennyiben erre az adatkezelésre sor kerül, úgy a MMatcha Kft. az érintett félt értesíti. Az érintett tiltakozhat az effajta adatkezelés ellen, ebben az esetben a MMatcha Kft-nek kell bizonyítania, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

8.3. Téves adatrögzítés, illetve az adatokban történt változások esetén is a Játékosnak módjában áll a kezelt adatok helyesbítésének kérése, esetlegesen törlése.

Tájékoztatás kérése.

8.4. A Játékos tájékoztatást kérhet a MMatcha Kft.-től arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, illetve milyen módon kezelik. Ezekről az adatokról természetesen másolatot is kérhet. Ezeket a kéréseket pedig a MMatcha Kft. díjmentesen teljesíti. Kérjük a Játékosokat, amennyiben rendelkezési és hozzáférési jogait érvényesíteni szeretnék, úgy azt az előzetesen megadott email címükről vagy a MMatcha Facebook oldalon a Játékban használt Facebook profiljukról küldött üzenetben jelentsék. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy személyes adataik jogellenes kezelése, illetve az Információs önrendelkezési jogukhoz kapcsolódó jogaiknak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) vagy a lakóhelyük szerinti illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, továbbá fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, www.naih.hu) is.

 

9. Vegyes rendelkezések

 

9.1. Nyertes által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező/ Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőn/Lebonyolítón nem követelheti. Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com oldalt, instagram.com oldalt  illetve a https://mmatcha.hu/  és az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére.
9.2. A Szervező/Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

 

10. Záró rendelkezések

10.1. A Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősségét a Szervező által tartalmilag kezelt https://mmatcha.hu/ és Instagram és Facebook rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

10.2. A Szervező/Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben, egyoldalúan bármikor megváltoztassa.

10.3. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező/Lebonyolító a játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Adatkezelési tájékoztató az MMatcha Online nyereményjáték lebonyolítása során kezelt személyes adatokkal kapcsolatban.

 

Kelt: Budapest, 2024.06.21.

MMatcha Kft.
Adatkezelő